Scientific Name Collected By Identified By Date Collected Date Identified Family Institution Catalog Number Type Status Basis Of Record
collected Pseudopeziza komarovii Komarov, Vladimir Leontyevich Jaczewski 1896 Ploettnerulaceae MANCH type PRESERVED_SPECIMEN
collected Salix maximoviczii Kom. Komarov, V. 1896-8-11 Salicaceae MNHN P00761057 type PRESERVED_SPECIMEN
collected Swertia veratroides Maxim. Komarov, V. 1895-8-18 Gentianaceae MNHN P00524636 type PRESERVED_SPECIMEN
collected Deutzia glabrata Kom. Komarov, V. 1897-6-22 Hydrangeaceae MNHN P00709442 type PRESERVED_SPECIMEN
collected Scutellaria moniliorrhiza Kom. Komarov, V. 1897-6-19 Lamiaceae MNHN P00743398 type PRESERVED_SPECIMEN
collected Platanthera mandarinorum var. cornus-bovis (Nevski) Kitag. V Komarov Peter Gennadievich Efimov 1897 Orchidaceae NHMUK BM000018222 TYPE PRESERVED_SPECIMEN
collected Uredinopsis adianti Kom. Komarov V.L. 1896-08-08/1896-08-20 Pucciniastraceae MeiseBG BR5020078630607 Isotype of Uredinopsis adianti Kom. PRESERVED_SPECIMEN
collected Tuburcinia clintoniae Kom. Komarov V.L. 1895-06 Urocystidaceae MeiseBG BR5020078758912 Isotype of Tuburcinia clintoniae Kom. PRESERVED_SPECIMEN
collected Tilletia commelinae Kom. Komarov V.L. 1897-09 Microbotryaceae MeiseBG BR5020078750831 Isotype of Tilletia commelinae Kom. PRESERVED_SPECIMEN
collected Pucciniastrum potentillae Kom. Komarov V.L. 1896-06-30 Pucciniastraceae MeiseBG BR5020079792588 Isotype of Pucciniastrum potentillae Kom. PRESERVED_SPECIMEN
collected Pucciniastrum coryli Kom. Komarov V.L. 1896-07-28 Pucciniastraceae MeiseBG BR5020079785511 Isotype of Pucciniastrum coryli Kom. PRESERVED_SPECIMEN
collected Coleosporium phellodendri Kom. Komarov V.L. 1896-08-30/1896-09-11 Coleosporiaceae MeiseBG BR5020077212002 Isotype of Coleosporium phellodendri Kom. PRESERVED_SPECIMEN
collected Coleosporium perillae Kom. Komarov V.L. 1896-08-20/1896-09-01 Coleosporiaceae MeiseBG BR5020077211968 Isotype of Coleosporium perillae Kom. PRESERVED_SPECIMEN
collected Cronartium flaccidum (Alb. & Schwein.) G.Winter Komarov V.L. 1896-06 Cronartiaceae MeiseBG BR5020077257454 Isotype of Aecidium paeoniae Kom. PRESERVED_SPECIMEN
collected Aecidium caulophylli Kom. Komarov V.L. 1895-07 MeiseBG BR5020076621881 Isotype of Aecidium caulophylli Kom. PRESERVED_SPECIMEN