Scientific Name Collected By Identified By Date Collected Date Identified Family Institution Catalog Number Type Status
identified Calligonum aphyllum (Pall.) Gürke Voronov A. Pavlov N.V. 1934-07-18 Polygonaceae Moscow State University MW0662395
identified Atriplex patula L. Voronov A. Pavlov N.V. 1934-08-07 Amaranthaceae Moscow State University MW0663260
identified Atriplex tatarica L. Voronov A. Pavlov N.V. 1934-07-12 Amaranthaceae Moscow State University MW0663291
identified Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott Voronov A. Pavlov N.V. 1934-08-01 Amaranthaceae Moscow State University MW0663443
identified Agriophyllum squarrosum (L.) Moq. Voronov A. Pavlov N.V. 1934-07-12 Amaranthaceae Moscow State University MW0663524
identified Halostachys belangeriana (Moq.) Botsch. Voronov A. Pavlov N.V. 1934-07-19 Amaranthaceae Moscow State University MW0663538
identified Salsola soda L. Voronov A. Pavlov N.V. 1934-07-12 Amaranthaceae Moscow State University MW0663810
identified Salsola soda L. Voronov A. Pavlov N.V. 1934-07-19 Amaranthaceae Moscow State University MW0663811
identified Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk. Voronov A. Pavlov N.V. 1934-07-05 Amaranthaceae Moscow State University MW0663942