Thomas Chrowder Chamberlin
Chamberlin, Thomas Chrowder

* September 25, 1843 – November 15, 1928 †

United States